Kjeller flyhistoriske forening
Meny
 Hovedside
 Info arkiv
 Om KFF
 Historie
 Bildearkiv
 Kontakt
 Linker og filmsnutter
 Medlemskap
 
 
 

Innlogging
Brukernavn

Passord

Husk meg
Glemt passordet?

  Din posisjon: Hovedside arrow Om KFF
  PDF  Skriv ut  E-post 

VEDTEKTER FOR

KJELLER FLYHISTORISKE FORENING

Org.nr. 986 122 907

§1. ORGANISASJON

Foreningens navn er Kjeller flyhistoriske forening (KFF). Foreningen ble stiftet 12. oktober 1994 med Skedsmo kommune som hjemsted.

§2. FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta det historiske miljøet som knytter seg til Kjeller flyplass, til Forsvarets luftmilitære aktivitet på Kjeller samt til LFKs og FLO/Lufts ansvarsområder. Foreningen skal være en støttegruppe for "Bedriftsmuseum for Luftforsvaret på Kjeller" og skal fremme Kjellers historie ved registrering, innsamling, bevaring, restaurering og presentering av bevaringsverdig materiell og dokumentasjon. Et utvalg av tekniske materielltyper skal søkes holdt i funksjonsdyktig tilstand.

Foreningen skal samarbeide med tilsvarende flyhistoriske foreninger og muséer i inn- og utland ved å tillate forskning i arkivert materiell og gi anledning til utlån av materiell til bruk for utstillinger, når dette anses tjenlig for foreningens formål.

§3. MEDLEMSKAP OG PLIKTER

Alle som er tilsatt i Luftforsvaret kan etter søknad opptas som medlemmer i foreningen. Det samme gjelder for Luftforsvarets pensjonister og tidligere tilsatt personell. Sivilpersoner uten tilknytning til Forsvaret kan opptas som medlemmer etter godkjenning av styret. Bedrifter og institusjoner som ønsker å støtte bedriftsmuseet, kan opptas som støttemedlemmer. Personlige medlemmer har anledning til å registrere egne husstandsmedlemmer (ektemake, samboer og hjemmeboende barn) som familiemedlemmer i foreningen.

Medlemmene bør gå aktivt inn for å fremme foreningens formål ved å stille seg til rådighet for gruppearbeid, møtevirksomhet eller annen innsats for foreningen.

Medlemmer som gjennom egeninnsats gjennom lengere tid har bidratt i betydelig grad til å fremme foreningen formål, kan av Styret utnevnes til Æresmedlemmer. Æresmedlemskap gjøres normalt kjent på årets siste arrangement.

Har et medlem ved grov uaktsomhet vært skyld i skader på foreningens historiske materiell, eller ved mislighold av tillit eller forpliktelser i følge vedtekter, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen. Eksklusjoner kan innankes for ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§4. STYRE

Foreningens styre skal bestå av formann, fem medlemmer og ett varamedlem, som alle velges av årsmøtet, samt én observatør oppnevnt av Forsvarets logistikkorganisasjon Kjeller. Styret er underlagt vedtak besluttet av årsmøtet. Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst fire av styrets medlemmer er tilstede. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Varamedlem og observatør har møte- og uttalerett på styremøter.

Varamedlem har ikke stemmerett dersom styret forøvrig er fulltallig. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Det skal føres egen møteprotokoll fra alle styremøter.

§5. ARBEIDSFORDELING

Foreningens arbeide for bedriftsmuseet fordeles på enkeltpersoner, arbeidsgrupper eller komitéer. Styret kan oppnevne grupper eller komitéer etter behov og medlemmenes interesseområder. Det må legges vekt på at alt arbeide er basert på frivillig innsats og personlig interesse. Forholdene må legges til rette for et inspirerende og motiverende sosialt samarbeide.

§6. ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og skriftlig innkalling sendes medlemmene tre uker før tillyst møte. Innkallelsen skal inneholde saksliste, årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag for kommende driftsår samt forslag til valg av nye styremedlemmer, valgkomité og revisor. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet. Eventuelle forslag til endring av foreningens vedtekter skal sendes ut sammen med møteinnkallingen.

Årsmøtet velger møteleder, referent og stemmetellere. Disse skal ikke være medlemmer av det avgående styret.

 

 

§7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Når minst 10% av medlemmene krever det, eller styret finner det nødvendig, skal det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte, med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til møtet, og som er tatt med i innkallingen.

§8. VALG

Styret velges for to år, men slik at bare halve styret står for valg hvert år. Forslag til nytt styre sendes formannen i valgkomitéen innen utgangen av januar måned. Forslag kan også fremmes som benkeforslag. Valgkomitéen velges for ett år. Den har tre medlemmer, og velger selv sin formann. Revisor velges for ett år. Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene. Det kan stemmes med skriftlig fullmakt, men kun én fullmakt pr. medlem. Fullmakter kan forøvrig sendes direkte til styret. Hvis noen av de tilstedeværende forlanger det, skal skriftlig valg foretas. Stemmerett har alle personlige medlemmer som betaler medlemskontingent og har fylt 18 år.

§9. STYRETS OPPGAVER

Styret har følgende plikter og fullmakter:

- Sørge for at vedtekter og årsmøtevedtak etterleves.

- Holde kontakt med ledelsen i FLO Kjeller.

- Fordele arbeidsoppgaver i forbindelse med bedriftsmuseet, utpeke arbeidsgrupper og koordinere virksomheten innen foreningen, herunder fatte vedtak som er bindende for foreningens medlemmer og for samarbeidende personer/enheter.

- Ivareta og utvikle kontakten med eksterne samarbeidspartnere.

- Avholde minst ett styremøte hvert kvartal.

- Innkalle til medlemsmøter etter behov og interesse, invitere foredragsholdere, arrangere besøk eller utflukter med et aktuelt eller flyhistorisk tema.

- Innkalle til årsmøte i samsvar med vedtektene.

- Forvalte foreningens eiendeler og økonomi etter god skikk og bruk.

- Foreningens formann og kasserer har prokura i felleskap.

§10. KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for ett år om gangen. Familiemedlemmer betaler ikke kontingent. Skoleungdom som er under 20 år gamle, betaler redusert kontingent.  Nye medlemmer som melder seg inn i foreningen i oktober, november eller desember betaler ikke kontingent for innmeldingsåret.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til foreningen fra og med kalenderåret som følger etter Styrets vedtak om Æresmedlemskap.

§11. ØKONOMISK STØTTE

Offentlige instanser, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner har anledning til å bli støttemedlemmer ved å yte økonomisk støtte eller annen bistand til foreningen.

§12. VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende fire uker før årsmøtet. For å være gyldige må endringene godkjennes av ledelsen i  FLO Kjeller.

§13. OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning kan bare tas på årsmøte og krever 2/3 flertall av de fremmøtte samt godkjennelse av ledelsen i  FLO Kjeller. Ved oppløsning treffer det sittende styre, i samråd med ledelsen i  FLO Kjeller, disposisjoner vedrørende foreningens aktiva. Gjenstander og dokumenter som er mottatt som lån skal returneres til sine eiere. Forsvarsmuseet har disposisjonsrett over alt materiell som er mottatt fra Forsvaret.

§14. GYLDIGHET

Vedtektene ble fastsatt på foreningens første årsmøte, torsdag 16. mars 1995, og sist endret på årsmøte 18. mars 2010.